Friday, November 18, 2005

India. Fish market. Pondicherry.